ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Το Μητρώο Δωρητών του Μυελού των Οστών της Αυστραλίας (Το Μητρώο) βοηθά Αυστραλούς ασθενείς που χρειάζονται μεταμόσχευση αιμοκυτοβλάστη αίματος ή μεταμόσχευση μυελού των οστών. Όταν ένας ασθενής δεν μπορεί να βρει έναν αντίστοιχο δωρητή στην οικογένειά του, ο πάροχος της υγειονομικής περίθαλψης κοιτάζει το μητρώο για να βρει έναν μη συγγενή δωρητή εθελοντή.

Το Μητρώο είναι μη κερδοσκοπικό φιλανθρωπικό ίδρυμα, το οποίο έχει πιστοποιηθεί από την Ένωση Παγκόσμιων Δωρητών Μυελού. Συγκεντρώνουμε αυστραλιανούς ασθενείς με μη συνδεδεμένους δότες (ή δωρεές αίματος ομφάλιου λώρου) στην Αυστραλία και σε όλο τον κόσμο. Είμαστε επίσης μέρος ενός παγκόσμιου δικτύου μητρώων που μπορούν να αναζητήσουν το ληξιαρχείο μας για τους Αυστραλούς δότες για λογαριασμό ασθενών από τη χώρα τους.

Για να κάνουμε τη σωτηρία μας, ζητάμε από τους δωρητές και τους ασθενείς να συναινέσουν στη συλλογή, κατοχή, χρήση και αποκάλυψη των προσωπικών τους πληροφοριών. Συγκεντρώνουμε πληροφορίες απευθείας από δότες ή μέσω τρίτων που έχουμε σχέση με (π.χ. αναγνωρισμένα από την ABMDR νοσοκομεία) και μπορούμε να αποκαλύψουμε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτους τόσο στην Αυστραλία όσο και στο εξωτερικό (π.χ. διαπιστευμένα διεθνή μητρώα).

Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικά στοιχεία για:

 • αξιολογούν την επιλεξιμότητα των ατόμων για δωρεά βλαστικών κυττάρων αίματος ή μυελού των οστών και για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των δοτών και των ασθενών και την ασφάλεια και την επάρκεια των μη συγγενών αιμοδοτικών κυττάρων ή μυελού των οστών της Αυστραλίας.
 • βοηθούν στην έγκαιρη προμήθεια βλαστικών κυττάρων αίματος, μυελού των οστών ή αίματος ομφάλιου λώρου για τις πραγματικές ή μελλοντικές ανάγκες μεταμόσχευσης ενός ασθενούς ·
 • να διατηρούν επαφή με τους χορηγούς σχετικά με παρελθούσες και πιθανές μελλοντικές δωρεές ·
 • να συμμετέχουν σε δραστηριότητες επικοινωνίας με το μητρώο, εμπορίας και εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης της ικανοποίησης των χορηγών και της έρευνας αγοράς.
 • να διεξάγει εσωτερικές καταγραφές και διοικητικά καθήκοντα, όπως διαχείριση κινδύνων, εκπαίδευση και κατάρτιση του προσωπικού, δραστηριότητες διασφάλισης της ποιότητας (συμπεριλαμβανομένης της δοκιμής συστημάτων πληροφορικής) · και
 • συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις του.
Όταν οι πληροφορίες για την υγεία παρέχονται σε τρίτους, προορίζονται για σκοπούς κλινικής εκτίμησης, φροντίδας και ασφάλειας και απαλείφονται εκτός εάν το αντικείμενο των πληροφοριών είναι ο αποδέκτης της περίθαλψης.
Συνεργαζόμαστε επίσης στενά με την ερευνητική κοινότητα και οι χορηγοί μπορούν να επιλέξουν να συναινέσουν στο Μητρώο, παρέχοντας τις πληροφορίες τους σε εγκεκριμένη από ηθική έρευνα.

Λαμβάνουμε μέτρα για την προστασία των προσωπικών και ευαίσθητων πληροφοριών που διατηρούμε από κακή χρήση, παρεμβολές, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας

Επισκεπτόμενοι αυτό το site, η ABMDR μπορεί να συλλέξει τις ακόλουθες πληροφορίες:

 • Πρόσθετες προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται απευθείας από εσάς.
 • Πληροφορίες επισκεπτών μέσω της χρήσης του ιστότοπού μας και των συναφών εφαρμογών (συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων πλατφορμών κοινωνικών μέσων).
 • Δεδομένα περιόδου σύνδεσης και γεωγραφικής τοποθεσίας, πληροφορίες για συσκευές και δίκτυο, στατιστικά στοιχεία για προβολές σελίδων και περιόδους σύνδεσης, πηγές απόκτησης, ερωτήματα αναζήτησης και συμπεριφορά περιήγησης.
 • Πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση και τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης cookies στο διαδίκτυο, των επικοινωνιών με τον ιστότοπό μας, του τύπου του χρησιμοποιούμενου προγράμματος περιήγησης, του τύπου του χρησιμοποιούμενου λειτουργικού συστήματος και του ονόματος τομέα του παρόχου υπηρεσιών διαδικτύου.

Οι πληροφορίες αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

 • για την ανάλυση δεδομένων, την έρευνα αγοράς, τον ιστότοπο και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.
 • να στείλει σε άτομα πληροφορίες σχετικά με την αιμοδοσία αιμοκυτοκυττάρων και τη δωρεά μυελού των οστών και την ABMDR.

Αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους για τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για λογαριασμό της ABMDR, όπως το Google Analytics. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει μέρη που βρίσκονται ή που αποθηκεύουν δεδομένα εκτός της Αυστραλίας.